+ 86 (1360) 2568149 info@phcoker.com
PT-141 (Bremelanotide): Cyffur newydd a ddefnyddir ar gyfer camweithrediad rhywiol Benywaidd
PEPTIDE

PT-141 (Bremelanotide): Cyffur newydd a ddefnyddir ar gyfer camweithrediad rhywiol Benywaidd

11,356 barn
1.PT-141 (Bremelanotide)
2. Sut mae'n gweithio?
3. Cais PT-141
4. Holl Fuddion PT-141
5. PT-141 ar gyfer Camweithrediad Rhywiol
6. Sut i Ddefnyddio PT-141
7. Profiad a Rennir Gan PT-141 Defnyddwyr
8. Risgiau Ar ôl defnyddio PT-141
9. Casgliad

1. PT-141 (Bremelanotide) phcoker

Ar gyfer enhancer rhywiol sy'n cynhyrchu cyffro mewn merched o fewn munudau gweinyddu, PT-141 yw'r fargen go iawn. Bremelanotide yn deillio o Melanotan II; felly, mae'n rhoi'r un effeithiau affrodisaidd. Mae Melanotan II hefyd yn cynorthwyo i roi pigmentiad i'r croen yn ogystal â thrin anhwylderau rhywiol, gan gynnwys awydd hypoactive mewn merched.

Nid yw'r peptid PT-141 yn cael ei gynhyrchu yn y corff yn naturiol fel hormonau twf eraill. PT-141 (189691-06 3-) bod bod yn agonist nad yw'n ddetholus o'r derbynyddion melanocortin wedi bod yn cael eu defnyddio i drin anhwylderau rhywiol ers cryn amser.

Darganfyddiad PT-141 fel un o'r codwyr rhywiol yn ddiddorol gan ei fod wedi digwydd yn ddamweiniol. Gwirfoddolodd gwyddonydd o'r enw Mac Hadley ei hun fel sbesimen, ac wrth iddo arbrofi â'i gorff ei hun, cafodd ei galedi am wyth awr yn syth. O ganlyniad i gael dos dwbl o Melatonin II, cyfansoddyn a ddarganfuwyd yn gynharach.

Gwnaed profion Melanotan ar lygod mawr yn y 1960 am y tro cyntaf ac aeth ymlaen i'r 1980s. Gwyddys bod melanocortins yn chwarae rhan sylweddol wrth reoleiddio llawer o swyddogaethau ffisiolegol. Mae Melanotan 1, sy'n analog Melanocortin, wedi cael ei brofi fel asiant lliw haul tra cafodd Melanotan II ei brofi fel asiant camweithrediad rhywiol.

Fodd bynnag, cafodd ei ddefnyddio ei atal ar ôl canfod ei fod wedi arwain at gynnydd ym mhwysedd gwaed ei bynciau prawf. Yn 2016, cymeradwywyd y peptid PT-141 gan yr FDA fel triniaeth ar gyfer camweithrediad rhywiol ymysg menywod.

2. Sut mae'n gweithio? phcoker

Mae PT-141 yn gweithio trwy'r hypothalamws, gan arwain yn uniongyrchol at gynnydd mewn awydd rhywiol. Mae'n clymu i'r derbynyddion melanocortin a geir yn yr ymennydd, gan anfon negeseuon i'r nerfau yn yr organau rhywiol. Yn wahanol i atchwanegiadau rhyw eraill fel Viagra, sy'n gweithio yn y system fasgwlaidd, mae PT141-141 yn effeithio'n uniongyrchol ar libido rhywun. Dyna'r rheswm pam na ddylid ystyried meddyginiaeth rhyw arall fel affrodisiacs gan nad ydynt yn effeithio ar awydd rhywun yn uniongyrchol.

Mae PT-141 yn gweithio trwy ysgogi a ysgogi'r hormon dopamin, y gwyddys ei fod yn chwarae rôl sylweddol wrth gynyddu cymhelliant rhyw rhywun. Mae dopamin yn gyfansoddyn adnabyddus sy'n niwrodrosglwyddydd a'i rôl yw ysgogi perfformiad. Pan fydd gan rywun lefelau dopamin isel, mae'n golygu y bydd eu libido hefyd yn isel. Mae'r hanner amser PT-141 tua 120 munud.

3. Cais PT-141 phcoker

Chwistrellau trwynol PT-141

♣ hufen PT-141

Ills pils PT-141

♣ Eraill.

PT-141 (Bremelanotide): Cyffur newydd a ddefnyddir ar gyfer camweithrediad rhywiol Benywaidd

4. Holl Fuddion PT-141 phcoker

Mae'n gwella boddhad rhywiol

A ydych chi ar un adeg wedi meddwl tybed beth allech chi ei wneud i gael bodlonrwydd rhywiol? Y gwir yw weithiau ei bod yn cymryd mwy na dim ond cael rhyw i gyflawni'r 'O.' mawr. Efallai y bydd rhyw yn rhoi orgasmau i chi ond nid yn chwythu meddwl fel y dylent. I fenywod, mae hyd yn oed yn fwy cymhleth o'i gymharu â dynion oherwydd eu hanatomi.

Ni ellir tanamcangyfrif pwysigrwydd defnyddio gwellwyr rhywiol wrth sbarduno orgasmau. PT-141 i fenywod yn rhoi teimladau dwys o foddhad unwaith y bydd un yn cymryd rhan mewn rhyw. Os ydych chi'n chwilio am rywbeth defnyddiol i wella'ch pleser rhywiol, mae'r cyffur gwyrthiol hwn yn sicr yn sicr.

Yn rhoi mwy o egni

Gallech fod â gyriant rhywiol uchel ond dim egni i wneud hynny. Mae diffyg egni nid yn unig yn effeithio ar eich bywyd rhyw ond hefyd eich gweithgareddau bywyd o ddydd i ddydd hefyd. Mae hynny'n golygu na fyddwch yn cael pleser mwyach i gymryd rhan mewn rhai o'ch hoff weithgareddau ac felly byddwch yn anweithgar.

Nid yw diffyg egni yn golygu bod eich bywyd rhywiol ar ben. Nid oes angen poeni cyson oherwydd mae yna ffordd y gallech chi gael hwb ynni yn ogystal â theimladau eich teimladau rhywiol.

Unwaith y byddwch yn defnyddio PT-141, byddwch yn sylweddoli eich bod yn cyrraedd mwy o egni ac yn teimlo'n iau hefyd.

Hybu hyder rhywiol

Un o'r ffactorau arwyddocaol sy'n penderfynu a fyddwch chi'n cael eich bodloni yn rhywiol yw'r hyder sydd gennych chi eich hun. Hyder rhywiol yw'r sicrwydd a gewch chi y gallwch ei gyflwyno yn y gwely. Er enghraifft, os ydych chi a'ch ffrind wedi ennill orgasmau gwyllt yn eich profiadau rhywiol blaenorol, mae'n debyg y byddwch chi'n ennill yr hyder eich bod wedi meistroli'r celf.

Mae'n un o'r nodweddion rhywiol mwyaf y gallai rhywun ei gael. Pan fydd gennych hyder uchel yn y gwely, mae'r profiad cyfan yn debygol o fod yn bleserus nag ydyw eisoes. Hyd yn oed yn fwy, mae'n eich gwneud yn fwy cyfforddus wrth gael rhyw.

I'r rhan fwyaf o bobl, nid yw hyder rhywiol yn rhywbeth hawdd ei gyrraedd oherwydd mae'n debyg eu bod yn meddwl bod eu gwendidau wedi eu twyllo. Pan fydd eich hyder yn isel, mae cyflawni orgasm yn dod yn fargen fawr. Y fantais a ddaw yn sgil defnyddio codwyr rhywiol yw ei fod yn gwneud i chi gael y cyfarfyddiadau rhywiol mwyaf boddhaol.

PT-141 ar gyfer yn delio â'ch holl broblemau rhyw ac felly'n rhoi'r holl hyder yr ydych ei angen erioed. Gwyddys bod merched sy'n hyderus yn rhywiol yn fwy gweithredol yn rhywiol ac yn fwy o hwyl yn y gwely. Does dim syndod y defnydd o PT-141 i fenywod yn cynyddu'n ddyddiol. Unwaith y byddwch yn defnyddio PT-141, rwy'n addo y bydd eich hyder rhywiol yn cynyddu'n sylweddol yn yr amser byrraf posibl.

Yn cynyddu libido un ac awydd rhywiol

Rydych chi'n gwybod hynny fel bod eich partner yn rhoi i chi pan fyddwch chi'n ffugio cwsg neu gur pen i osgoi rhyw. Mae hyd yn oed yn fwy rhwystredig pan fydd eich un arall yn barod ar ei gyfer, ond dyna'r peth olaf y gallech chi feddwl amdano. Gallai hynny roi straen ar eich perthynas, yn enwedig os yw pethau wedi bod yn wych yn y blynyddoedd blaenorol.

Heddiw, mae mwy na 30% o fenywod yn dioddef o ddiffyg awydd rhyw yn fyd-eang. Y rheswm pam mae hyn wedi dod yn gyffredin iawn ymhlith menywod yw bod llawer o ffactorau'n cyfrannu ato. Er bod lefelau oestrogen isel neu newid yn y cynhyrchiad hormonaidd yn rhai o'r rhesymau pam y gallai dymuniad rhyw rhywun gymryd sedd gefn, pils rheoli geni, materion perthynas, blinder, iselder, straen, a gallai rhai meddyginiaethau arwain ato hefyd.

Os byddwch yn sylwi bod eich diddordeb mewn rhyw yn mynd yn isel erbyn y dydd, gallai hynny fod yn symptom ar gyfer anhwylder awydd rhywiol hypoactig. Y peth da yw y gallai PT-141 ar gyfer camweithrediad rhywiol helpu i ddileu hyn. Mae'n sicrhau eich bod yn cael cyffro corff llawn ac yn cael eich troi ymlaen yn aml.

Croen y tuniau

Heddiw mae lliw haul wedi dod yn boblogaidd. Yn y dyddiau cynharaf, roedd lliw croen yn arwydd bod un yn gweithio o dan yr haul am oriau hir. Y dyddiau hyn, ystyrir bod lliw haul y croen ar gyfer y rhai sydd wrth eu bodd â ffyniant a bod â glow iach. Gyda phobl yn ymgysylltu eu hunain â phob math o liw haul fel golchdrwythau lliw haul, lliw haul heb haul, lliw haul yn yr awyr agored, a lliw haul dan do, beth fyddai manteision lliw haul yn eich barn chi?

Bydd lliw haul yn rhoi lliw haul euraid i chi a fydd yn gadael i bawb drooling. Os mai chi yw'r math o bobl sydd wrth eu bodd yn sefyll allan, yna dylai lliw haul fod yn eich rhestr bwced. Mae enwogion wedi bod yn talu miloedd o ddoleri i gael lliw haul ar eu croen gan mai dyma sy'n rhoi mwy o ddylanwad iddynt yn eu gyrfaoedd. Gall y ddau ohonom gytuno bod croen golau yn edrych yn sâl ac yn ddiflas. Cyn belled â bod gennych y cwpwrdd dillad gorau, y gwallt mawr sy'n edrych a'r dannedd gwyn, gallai lliw haul fod yn gydnaws â'ch golwg heb orfod brwydro'n ormodol.

Os ydych chi'n adeiladwr corff ac yn teimlo nad yw eich corff arlliw yn cael ei sylwi, dylech roi cynnig ar liwio croen. Mae lliw haul yn gwella'r cyfuchliniau yn eich corff, gan wneud eich enillion yn fwy amlwg. Rydych chi wedi bod yn cael trafferth ac yn rhoi'r gampfa i chi i gyd, beth am gael lliw haul i gyd-fynd â golwg gyhyrol arnoch chi?

Mae sawl ffordd o gael lliw haul, ond y Cais PT-141 yn cario'r diwrnod. Gall gormod o amlygiad i'r haul arwain at niwed i'r croen a hyd yn oed yn waeth gwneud i chi gael canser y croen. Un o'r manteision PT-141 yw ei fod yn ddiogel ac yn annhebygol o achosi sgîl-effeithiau i chi. Mae Bremelanotide yn rhoi lliw haul hardd i chi gan ei fod yn effeithio ar gynhyrchu melanin, sy'n gyfrifol am bigmentiad y croen. Felly os ydych chi wastad wedi bod eisiau proses lliw haul ddiogel ac un a fydd yn cynnig canlyniadau gwych i chi, PT-141 (189691-06 3-) yw'r ffordd i fynd.

Adeiladau Cryfach

A ydych chi'n ei chael hi'n her cael codiad mwy caeth? Nid chi yw'r unig un. Mae miliynau o ddynion yn dioddef ohono gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn teimlo cywilydd i hyd yn oed ddweud wrth unrhyw un amdano.

Mae pob dyn eisiau codiad anos a chryfach. Mae hyd yn oed y rhai sy'n hapus gyda'u maint pidyn angen craigio'r codiadau solet i gael rhyw pleserus. Wel, os ydych chi eisiau codiad cryfach defnyddiwch PT-141. Mae'n welliwr rhywiol gwych a fydd yn sicrhau bod eich codiad mor galed â chreigiau.

PT-141 (Bremelanotide): Cyffur newydd a ddefnyddir ar gyfer camweithrediad rhywiol Benywaidd

5. PT-141 ar gyfer Camweithrediad Rhywiol phcoker

(1). O'i gymharu â chyfoethogwyr rhywiol eraill

Mae PT-141 yn rhannu llawer o debygrwydd â hyrwyddwyr rhywiol eraill fel viagra, ond mae yna ychydig o wahaniaethau hefyd. Fel y dywedwyd yn gynharach, mae PT-141 yn gweithio trwy'r hypothalamws ac felly'n effeithio'n uniongyrchol ar eich awydd rhywiol. Ar y llaw arall, mae gwaith arall yn y system fasgwlaidd trwy gynyddu faint o waed sy'n llifo trwy'r corff, yn enwedig yr organau cenhedlu. Ni ellir galw ychwanegwyr rhywiol o'r fath yn affrodisiacs.

Yn ôl yr adolygiadau PT-141 a adroddwyd, mae canlyniadau PT-141 yn cymryd yr amser byrraf i brofi effeithiau. Er enghraifft, efallai y bydd rhai menywod yn sylwi ar rai newidiadau o fewn ychydig funudau tra bod eraill yn cymryd oriau. Ar y cyfan, PT-141 yw un o'r codwyr rhywiol sy'n gweithredu'n gyflym y gellir teimlo ei effaith ar gamweithrediad rhywiol o fewn yr amser byrraf posibl.

(2). A yw PT-141 yn fwy addas i fenywod?

Cyn belled â bod dynion a merched yn defnyddio PT-141, mae wedi bod yn ffefryn y merched. Mae hynny oherwydd ei fod yn cynnig y manteision mwyaf iddynt a llai o sgîl-effeithiau o'u cymharu ag eraill. Yr unig symptom sy'n effeithio arnynt yw cyfog a chwydu, sy'n brin hefyd.

Yn ogystal, ymatebodd merched yn well i'r cyffur o gymharu â dynion. Mae'r PT-141 yn dod yn waredwr i fenywod oherwydd ychydig iawn o gyffuriau sy'n delio â chamweithrediad rhywiol ymysg menywod.

6. Sut i Ddefnyddio PT-141 phcoker

Y ffordd fwyaf cyffredin o wneud cais PT-141 yw trwy bigiad. Mae'r pigiad hwn fel arfer yn ddefnyddiol i ddynion a menywod wrth drin materion camweithrediad rhywiol.

Mae'r pigiadau fel arfer yn cael eu gweinyddu'n isgroenol, lle mae mwy o ddyddodion braster. Yn aml, mae pwyntiau pigiadau o amgylch ardal y stumog ac abdomen is neu'r glun. Dylid rhoi'r pigiadau ar yr un adeg o'r dydd fel y gallwch gael y gorau Profiad PT-141.

Y dos PT-141 cyffredinol ar gyfer dynion a merched yw 2mg, y dylid ei roi awr cyn rhyw. Os ydych chi'n ei wneud am y tro cyntaf, gallech chwistrellu 1mg fel dos prawf cyn ychwanegu'r 1mg arall 30 munud yn ddiweddarach.

Er mwyn osgoi gorddosio, ni ddylech fod yn fwy na 2mg mewn saith deg a dwy awr. Dylech bob amser ddewis yr amseru gorau, sy'n gyfleus i chi.

Mae'r chwistrell trwynol PT-141 yn ffordd gyffredin arall o weinyddu PT-141. Mae'n well gan lawer o bobl ei fod yn haws ei ddefnyddio. Dim ond trwy anadlu'r PT-141, gallwch gyflawni'r libido rydych chi wedi bod yn chwilio amdano. Dyma'r camau a gymerwch ar gyfer y cais chwistrell trwyn PT-141;

 • Chwythwch eich trwyn yn ysgafn i glirio'r darn ar gyfer y feddyginiaeth.
 • Darllenwch yr holl gyfarwyddiadau ar y pecynnu cyn ei weinyddu. Ysgwydwch cyn defnyddio a chwistrellwch swm bach os nodir hynny.
 • Gwasgwch y botel yn ysgafn ac anadlwch y feddyginiaeth gyda'ch ceg ar gau. Gellid cymhwyso hynny tra mewn sefyllfa unionsyth fel na fydd yn rhaid i chi wthio'ch pen yn ôl. Cadwch y botel yn lân ac wedi'i chapio bob amser i osgoi halogiad.

7. Profiad a Rennir Gan PT-141 Defnyddwyr phcoker

Mae fy libido yn ôl i normal

Dywed Agnes K, “I ddechrau, prynais y cynnyrch hwn ar gyfer lliw haul croen. Ymatebodd fy nghroen mor dda, a phenderfynais barhau â'i ddefnydd. Un peth sydd wedi gwneud i mi garu'r profiad PT-141 yw'r ffaith ei fod yn cynyddu libido un. Doeddwn i ddim yn meddwl y bydd fy libido byth yn newid gan fy mod i wedi ceisio bron pob atchwanegiad a gafodd ei gyffwrdd fel pils hudol yn ddi-fudd. O'r noson gyntaf i mi ei ddefnyddio, mae fy awydd i wedi bod i fyny yno. Rwyf nawr yn ei fwynhau gyda fy mhartner bob nos. Rwy'n cael fy hun yn meddwl pam nad oeddwn yn gwybod amdano yn gynharach. Yn wir, gallaf deimlo llawer o wahaniaeth. ”

Ychydig sgîl-effeithiau

Meddai Lilian D., “Rydw i wedi bod yn cael rhyw anfodlon am gyhyd ag y gallaf gofio. Aeth fy libido o un bywiog i deimlo dim hyd yn oed yn ystod y foreplay. Cefais fy rhagnodi gyda rhai tabledi gan fy meddyg, ac roeddwn yn casáu ei sgîl-effeithiau, yn enwedig curiad calon cyflym ac anhunedd. Fodd bynnag, mae fy mhrofiad PT-141 wedi bod yn wahanol. Anaml iawn y byddaf yn dioddef o unrhyw sgîl-effeithiau, a hyd yn oed o'r Adolygiadau PT-141 Rwyf wedi darllen ar-lein, ychydig o bobl sydd wedi dioddef o unrhyw un. Gyda'r gwellhad rhyw hwn, rwyf bellach yn gallu mwynhau fy mywyd rhyw heb dalu pris dioddef o sgîl-effeithiau niferus. Diolch, PT-141.

Mae'n cynnig y canlyniadau gorau

Meddai Maggie S., “Rwy'n gaeth i liw croen ac wedi bod yn gaeth iddo dros y pymtheng mlynedd diwethaf. Meddyliais am roi cynnig ar y cynnyrch hwn ar ôl darllen yr adolygiadau PT-141 a gweld ychydig o luniau cyn ac ar ôl a oedd yn dangos pa mor dda y gallai roi lliw haul naturiol. Rwy'n rhyfeddu ac yn falch o'r canlyniadau. Mae'r hylifau lliw haul yr wyf wedi bod yn eu defnyddio wedi bod yn fy ngadael ag arogl ffiaidd, ond mae hynny'n beth o'r gorffennol nawr. Mae'r lliw oren a roesant i mi wedi mynd, ac rydw i'n awr yn edrych yn naturiol. Rwyf wrth fy modd â'r ffaith bod pawb yn meddwl fy mod wedi fy ngeni fel hyn. Ceisiwch hyn, ac mae'n debyg na fyddwch chi byth yn edrych yn ôl. ”

Mae'n rhoi'r orgasmau gorau

Dywed Benjamin Paterson, “Yn ddiweddar, stopiodd fy ngwraig rhag cael orgasmau, ac roedd popeth a geisiais yn ymddangos i daro craig. Collodd ddiddordeb, a chollais fy hyder rhywiol rywsut gan fy mod yn teimlo na allwn ei bodloni. Siaradais â'r meddyg, ac awgrymodd fy mod yn rhoi cynnig ar hyn. Roeddwn i'n amheus am y peth ond penderfynais roi fy ngwraig ar ei phen-blwydd a gweld sut mae'n mynd. Er syndod i mi, cawsom y gorau y noson honno. Cafodd ei chyffro ar y cyffyrddiad lleiaf a dweud wrthyf nad oedd wedi cael orgasms mor gryf ers blynyddoedd. Roeddwn i'n teimlo'n dda y gallai fy ngwraig fwynhau ein cariad. Rydym newydd archebu ar gyfer ein llwyth nesaf ac ni allwn aros amdano. Byddaf yn ei argymell i rywun sy'n teimlo na all gael orgasm mwyach. ”

Gynnyrch gwych

Dywed Jesica S., “Y gwelliantwr rhywiol hwn yw'r cynnyrch gorau rwyf wedi dod ar ei draws hyd yn hyn. Fe wnes i gael menopos yn ifanc iawn oherwydd cyflwr iechyd a ddioddefodd, ac nid yw pethau erioed wedi bod yr un fath eto. Ar wahân i sychder y fagina a theimlo'n anghyfforddus, roeddwn bob amser yn cael poen gan nad oeddwn i erioed wedi mwynhau cael rhyw. Mae PT-141 wedi fy helpu, yn enwedig gyda fy orgasmau. Rwy'n teimlo'n llawn egni, ac rwyf bob amser eisiau hynny. Mae fy ngŵr yn dweud nad ydw i erioed wedi bod yn rhywiol a nawr eisiau ei ddefnyddio hefyd. Mae PT-141 wedi gwneud gwahaniaeth enfawr yn fy mywyd priodas, ac rwy'n ddiolchgar am byth. Mae'n werth pob ceiniog hefyd. ”

PT-141 (Bremelanotide): Cyffur newydd a ddefnyddir ar gyfer camweithrediad rhywiol Benywaidd

8.Risgiau Ar ôl defnyddio PT-141 phcoker

Mae llawer o bobl sy'n cymryd y cyffur hwn yn cael profiad cadarnhaol Canlyniadau PT-141. Does dim rhyfedd eu bod yn dal i ddibynnu arno i drin camweithrediad rhywiol yn ogystal â thorri eu croen. Er ei fod yn cynnig hyn i gyd, mae'n hanfodol gwybod bod risgiau yn union fel y mae buddion PT-141.

Nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i chi ddioddef o'r sgîl-effeithiau; yn hytrach, mae perygl y gallai rhywbeth annymunol neu annisgwyl ddigwydd. Efallai y bydd rhai yn ysgafn iawn na fyddwch yn sylwi arnynt. Mae eraill yn mynd i ffwrdd o fewn y ddwy awr gyntaf o'i ddefnyddio. Dyma rai o'r sgîl-effeithiau y gallech ddioddef ohonynt ar ôl i chi ddefnyddio PT-141;

 • Mwy o droseddau rhywiol - Gall rhai pobl fanteisio ar y cyffur hwn i gymryd rhan mewn ymosodiad rhywiol a mathau eraill o drais rhywiol. Mae hynny oherwydd efallai na fydd un yn barod i reoli eu dymuniad rhyw, ac felly cyflawni trosedd rhyw yn y pen draw.
 • Dymuniad rhyw na fydd yn mynd i ffwrdd - Mae'r awydd gormodol i gael rhyw hyd yn oed ar ôl ei gael yn un o'r effeithiau rydych chi'n debygol o ddioddef ar ôl cymryd y cyffur hwn.
 • Fflysio ar unwaith ar ôl chwistrellu'r cyffur hwn
 • Cymhlethdodau meddygol, fel pwysedd gwaed uchel
 • Poen yn y safle pigiad - Gwyddys bod chwistrelliadau yn achosi ychydig o anghysur ar ôl ei weinyddu. Mae hynny'n normal fel arfer oni bai bod y boen yn mynd yn ddifrifol neu fod y safle'n cael haint. Er mwyn osgoi digwyddiad o'r fath, defnyddiwch nodwydd ddi-haint bob amser i roi'r pigiad.
 • Cyfog
 • Haint resbiradol uchaf

9. Casgliad phcoker

Dylai cael partner fod yr holl rosod, cariadon, siocledi a rhamant. Os nad dyma'r sefyllfa i chi, fe allech chi fod yn bryderus, yn enwedig os ydych chi'n dioddef o broblemau libido. Nid yn unig y mae rhyw yn bwysig mewn perthynas, ond mae'n rhan annatod o fywyd dynol. Mae cael bywyd rhyw da wedi profi i wella lles cyffredinol rhywun ac atal rhywun rhag dioddef o rai clefydau hefyd.

Os ydych chi wedi teimlo fel bod eich bywyd rhywiol wedi mynd yn ddiflas, a'ch bod yn colli diddordeb yn raddol, mae angen i chi fuddsoddi yn eich pleser rhywiol. Wrth chwilio am rywbeth i gynhesu'ch bywyd rhyw, rydych chi'n debygol o ddod ar draws digon o awgrymiadau a triciau na fydd yn gwneud unrhyw newid o bosibl. Trwy ymgorffori codwyr rhyw, gallech wneud rhyw yn fwy cyfforddus a hwyliog.

Heddiw mae llawer o wellwyr rhyw dros y cownter yn y farchnad yn addo cynnydd mewn libido a dygnwch. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn styntiau marchnata y mae gwerthwyr yn eu defnyddio fel strategaethau gwerthu.

Mewn gwirionedd, nid ymchwilir i'r rhan fwyaf o'r atchwanegiadau hyn yn feddygol ac efallai na fydd yr hyn a ddywedir wrthych yn gywir. Cyn setlo ar gyfer rhywun sy'n gwella rhyw, mae'n rhaid i chi fynd am un sy'n ddiogel i chi, ac mae hynny'n dod o gyflenwr dibynadwy. Dylai ansawdd bob amser fod yn brif flaenoriaeth pan fyddwch chi'n penderfynu cadw eich droriau yn ddyrchafyddion ansefydlog.

Os ydych chi'n dal i feddwl pa welliwr rhywiol i'w brynu a ble i'w brynu, yna gallem eich helpu i wneud y penderfyniad hwnnw. Ni yw'r gorau Gwneuthurwr PT-141 pwy fydd yn cynnig y PT-141 gorau i chi ar gyfer camweithrediad rhywiol. Pam na wnewch chi gynhyrfu eich ymgyrch rhyw heddiw?

cyfeiriadau

 1. Camweithrediad Erectile, Mater o Glinig Wrolegol - E-Lyfr, Gan Culley Carson
 2. Camweithrediad Rhywiol mewn Menywod, Erbyn Marta Meana.
 3. Swyddogaeth Rhywiol a Gweithrediad Rhywiol Benywaidd, wedi'i olygu gan Elisabetta Consantini, Donata Villari, Maria Teresa Fibcamo

sylwadau 2

  1. Ja, aber wenn Sie PT141 für sich selbst verwenden, wird der fertige PT141 empfohlen. Anafiad Es ist PT141.

Gadael sylw